Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. poskytuje bezpečnostní listy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006, ve znění nařízení 1272/2008 a ve smyslu Nařízení vlády 453/2010, které je známo pod zkratkou REACH pro všechny dovážené dezinfekční přípravky řady STÉRIDINE.

Co znamená zkratka REACH? Jde o spojení prvních písmen anglických slov: Registration (registrace), Evaluation (hodnocení) a Authorisation (autorizace) of Chemicals (chemikálií). Toto nařízení EP a Rady ES zahrnuje veškeré povinnosti registrace, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek a přípravků v rámci EU.

U směsí bude povinné dodat bezpečnostní listy s novou klasifikací podle nařízení ES 1272/2008 od 1.6.2015, u směsí uvedených na trh před 1.6.2015, které nemusí být znovu označeny nebo zabaleny, nebo pokud u nich nebude nutná revize stávajícího bezpečnostního listu je možné použít současně platné bezpečnostní listy až do 1.12.2017.

Kompletní aktualizovaný seznam bezpečnostních listů naleznete na stránce Bezpečnostní listy SZO.cz.